Komunikaty

17.01.2018

Komunikat ESV S.A. w sprawie zmiany z dniem 01.02.2018 wysokości stawki opłaty jakościowej

Zgodnie z decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2018 roku, spółki z GK ESV: ESV5 Sp. z o.o.; ESV7 Sp. z o.o.; ESV8 Sp. z o.o.; ESV9 Sp. z o.o. od dnia 01 lutego 2018 roku w rozliczeniach z odbiorcami stosują nową, niższą stawkę opłaty jakościowej w wysokości:

  • dla odbiorców rozliczanych na średnim napięciu (grupy taryfowe Bx) – 12,53 zł/MWh
  • dla odbiorców rozliczanych na niskim napięciu (grupy taryfowe Cx) – 0,0125 zł/kWh

 

 

12.12.2017

Komunikat ESV S.A. w sprawie zmiany z dniem 01.01.2018 wysokości stawki opłaty OZE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w informacji Nr 81/17 z dnia 17 listopada 2017 roku określił wysokość stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2018. Zgodnie w tą informacją, wszystkie Spółki z GK ESV do rozliczeń z odbiorcami we wszystkich grupach taryfowych wprowadzają z dniem 01.01.2018 stawkę opłaty OZE w wysokości 0,00 zł/MWh.

 

 

25.04.2017

Komunikat ESV S.A. w sprawie wprowadzenia w życie nowej treści IRiESD (elektrycznej)

ESV S.A. informuje, że w związku ze zmianami w Grupie Kapitałowej ESV w obszarze funkcjonowania Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, jakie wejdą w życie od dnia 1.05.2017 wprowadza się do stosowania nową IRiESD.
Szczegóły dotyczące raportu z konsultacji oraz aktualna treść instrukcji znajduje się na stronie OSD.

 

 

04.04.2017

Komunikat ESV S.A. w sprawie zmian zasad funkcjonowania OSD w Grupie Kapitałowej ESV

ESV S.A. informuje, że od dnia 01.05.2017, na podstawie odnośnych decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zmianie ulega model funkcjonowania OSD w Grupie Kapitałowej ESV. Od tego dnia każda spółka z Grupy, posiadająca koncesję na dystrybucję energii elektrycznej, realizować będzie zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego samodzielnie.
W związku z tym:
a) opracowana została do stosowania przez operatorów działających w Grupie Kapitałowej jednolita Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, której treść zgodnie z wymogami Prawa Energetycznego podlegać będzie konsultacji, począwszy od dnia 5.04.2017,
b) wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych pomiędzy dotychczasowym operatorem tj. ESV Wisłosan sp. z o.o. a Sprzedawcami energii elektrycznej tzw. Generalnych Umów Dystrybucji zostaną przeniesione na nowych operatorów bez wpływu na zawarte umowy sprzedaży energii elektrycznej.

 

 

21.10.2016

Komunikat OSD – ESV Wisłosan sp. z o.o. w sprawie sprzedawcy zobowiązanego

ESV Wisłosan sp. z o.o., działając jako Operator Systemu Dystrybucyjnego na obszarze działania spółek z Grupy Kapitałowej ESV informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DSW.WKP/6.492.3.73.2016.KO z dnia 14.10.2016 r. sprzedawcą zobowiązanym, w rozumieniu Ustawy z dnia 20.2.2015 o odnawialnych źródłach energii, na okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 wyznaczona została spółka ESV8 sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Polnej 12.

 

 

07.09.2016

Komunikat Zarządu ESV Wisłosan sp. z o.o. w sprawie IRiESD gazowej

Na podstawie odnośnych przepisów Prawa energetycznego Zarząd ESV Wisłosan sp. z o.o. informuje, że przyjął projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (gazowej) i kieruje go do konsultacji. Uwagi do przedłożonego projektu należy zgłaszać w okresie 09.09.2016 – 23.09.2016 drogą elektroniczną na adres biuro@wislosan.esv.pl lub listowną na adres spółki.

Treść instrukcji: plik do pobrania [pdf]
Dokument jest także dostępny w sekretariacie ESV Wisłosan sp z o.o., w godzinach pracy biura.

 

 

24.06.2016

Komunikat dla odbiorców spółek Grupy Kapitałowej ESV

W związku ze zgłoszonymi nam przypadkami odwiedzania odbiorców energii elektrycznej przez tzw. „domokrążców” wymuszających podpisanie dokumentów związanych z wymianą licznika, ESV S.A. informuje, że:

  • pracownicy ESV dokonujący wymiany legalizacyjnej liczników nie przedkładają do podpisu poza tzw. zleceniem OTS żadnych innych dokumentów, w szczególności umów o sprzedaż energii elektrycznej. Jedynym dokumentem potwierdzającym wymianę licznika jest zlecenie OTS, na którym wpisane są dane identyfikacyjne licznika demontowanego i nowego oraz odczytane w momencie wymiany stany liczników. Oryginał zlecenia zabiera monter, kopia pozostaje u odbiorcy,
  • pracownicy ESV posiadają identyfikator imienny,
  • wymiana liczników nie pociąga za sobą konieczności zawarcia nowej lub aneksowania istniejącej umowy o dostawę energii elektrycznej,
  • wszelkie sprawy związane z umowami (zawarcie nowej, aneksowanie istniejącej) odbywają się wyłącznie drogą korespondencyjną lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta. ESV nie podejmuje działań związanych z umowami, które odbywałyby się w inny sposób, w szczególności nie podpisuje umów w siedzibie/miejscu zamieszkania odbiorcy,
  • terminy planowej wymiany liczników są obwieszczane z wyprzedzeniem drogą komunikatów wywieszanych na klatkach schodowych oraz w jednostkowych przypadkach drogą indywidualnych uzgodnień z odbiorcą.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza siedzibą przedsiębiorcy w terminie do 14 dni od daty jej podpisania, bez jakichkolwiek konsekwencji.

 

24.06.2016

Harmonogram odczytów grup taryfowych G

Informujemy, że odczyty liczników energii elektrycznej dla grup taryfowych G odbędą się w terminach:

28.06.2016 – Komorowice
26 i 27.06.2016 – Stanowice
29 i 30.06.2016 – Siechnice
1.07.2016 – Siechnice, budynki z ogrzewaniem elektrycznym.

 

17.05.2016

Nowa Taryfa dla ciepła (ESV Wisłosan)

Informujemy, że od dnia 1.06.2016 r. wprowadzona zostanie przez ESV Wisłosan nowa Taryfa dla ciepła.

 

13.04.2016

Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2015 r.

OZE 14,4%
Węgiel kamienny 85,2%
Węgiel brunatny 0,0%
Gaz ziemny 0,0%
Energetyka jądrowa 0,0%
Inne 0,4%
RAZEM 100,0%

 

Informacja o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko

CO2 SO2 NOx Pyły
0,4893 0,0013 0,0009 0