Projekty Unijne

Fundusze Europejskie

Projekt kogeneracyjny w ESV Wisłosan

W dniu 17 sierpnia 2017 spółka ESV Wisłosan podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie projektu modernizacji instalacji do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

 

Opis projektu

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
DZIAŁANIE: 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
PODDZIAŁANIE: 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji
Tytuł Projektu: Instalacja kogeneracji wysokosprawnej na terenie zakładu ESV WISŁOSAN w Nowej Dębie
cele projektu: Zastąpienie parowego układu kogeneracyjnego zasilanego węglem kamiennym wraz z domieszką odpadów drzewnych przez wysokosprawny silnikowy agregat kogeneracyjny zasilany gazem ziemnym w celu zmniejszenia emisyjności gazów cieplarnianych, w tym CO2.

planowane efekty:

  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, o 6070 Mg/rok
  • wkład w realizację założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Nowa Dęba

wartość projektu:

  • koszty kwalifikowane: 2 250 000 zł
  • wartość dofinansowania: 729 120 zł

Agregat


Zgłoszenie nieprawidłowości