Projekty Unijne

Projekty w realizacji

Fundusze Europejskie

Smart City Siechnice

W dniu 19.12.2018 r. spółka ESV3 sp. z o.o. podpisała z Ministerstwem Energii umowę na dofinansowanie projektu „Smart City Siechnice”.

 

Opis projektu

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
DZIAŁANIE: 1.4. Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia
PODDZIAŁANIE: 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym
Tytuł Projektu: Smart City Siechnice
cele projektu: Celem przedsięwzięcia jest pilotażowa instalacja urządzeń i systemów służących do stworzenia sieci inteligentnej w obszarze miasta Siechnice, na którym operatorem systemu dystrybucyjnego jest spółka ESV3 sp. z o.o.

planowane efekty:

  • Liczba inteligentnych funkcjonalności – 12
  • Zmniejszenie strat w sieci o 150 MWh rocznie
  • Zmniejszenie emisji CO2 o 121 ton rocznie

wartość projektu:

  • koszty kwalifikowane: 3 170 000 zł
  • wartość dofinansowania: 2 694 500 zł

Smart City Siechnice

Zgłoszenie nieprawidłowości


Projekty zrealizowane

Fundusze Europejskie

Projekt kogeneracyjny w ESV Wisłosan

W dniu 17 sierpnia 2017 spółka ESV Wisłosan podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie projektu modernizacji instalacji do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

 

Opis projektu

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
DZIAŁANIE: 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
PODDZIAŁANIE: 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji
Tytuł Projektu: Instalacja kogeneracji wysokosprawnej na terenie zakładu ESV WISŁOSAN w Nowej Dębie
cele projektu: Zastąpienie parowego układu kogeneracyjnego zasilanego węglem kamiennym wraz z domieszką odpadów drzewnych przez wysokosprawny silnikowy agregat kogeneracyjny zasilany gazem ziemnym w celu zmniejszenia emisyjności gazów cieplarnianych, w tym CO2.

planowane efekty:

  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, o 6070 Mg/rok
  • wkład w realizację założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Nowa Dęba

wartość projektu:

  • koszty kwalifikowane: 2 250 000 zł
  • wartość dofinansowania: 729 120 zł

Agregat

Zgłoszenie nieprawidłowości